x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Wydział Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
Krótki opis
W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej niezbędne jest kompletne wypełnienie i złożenie wniosku. UWAGA: W przypadku planowanego odprowadzania ścieków o charakterze przemysłowym Wnioskodawca wskazuje we wniosku rodzaj zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, które kierowane będą do urządzeń kanalizacyjnych. Określa opis procesu technologicznego, w wyniku którego powstają ścieki przemysłowe wraz z informacją o stosowanych środkach chemicznych oraz opis procesu i urządzeń oczyszczania ścieków z informacją o środkach chemicznych stosowanych w tym procesie.
Wymagane dokumenty
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie budowanego przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i uzbrojenia terenu. Tworząc taki szkic należy pamiętać, że nowe przyłączenie obiektu może nastąpić tylko do istniejącej sieci będącej w posiadaniu MPGK w Krośnie Sp. z o.o.. Rekomendujemy sporządzenie ww. szkicu na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapę taką dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Krosna można nabyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a – Wydział Geodezji, pok.114, a dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin ościennych w Starostwie Powiatowym przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
Opłaty
Wniosek przyjmowany jest bez opłat.
Termin i załatwienie
Termin realizacji wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci: 21 dni od dnia jego złożenia w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni od dnia jego złożenia w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MPGK w Krośnie Sp. z o.o. może przedłużyć te terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu Wnioskodawcy, z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy, na której planowane jest prowadzenie inwestycji. 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Informacje
W przypadku inwestycji realizowanych poza obszarem Gminy Miasta Krosno do wniosku potrzebna jest zgoda przedstawiciela danej Gminy zezwalająca Wnioskodawcy (Inwestorowi) na włączenie się do jej sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na jej terenie. Zgoda taka nie jest wymagana dla inwestycji prowadzonych na terenie gminy Korczyna oraz Miejsce Piastowe.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
785-008-316,
 
2020-10-09

Informacja

Informacja MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2020r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito