x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Rys historyczny

Ciepłownia z lotu ptaka...
Ciepłownia z lotu ptaka...

         Budowę ciepłowni Łężańska rozpoczęto w 1976 roku na działce przy ul. Sikorskiego  w Krośnie.

          W 1980 r. oddano do eksploatacji budynek kotłowni z zainstalowanymi 4 kotłami WR-10 o łącznej mocy 46,52 MW. W wyniku rozbudowy w 1987 r. o kolejne dwa kotły zainstalowana moc źródła ciepła zwiększyła się do 69,78 MW. W latach 2003-2007 przeprowadzono modernizację 4 kotłów w wyniku której łączna moc kotłowni została zredukowana do  58,06 MW.  W 2010 r. z uwagi na wycofanie z eksploatacji i wyrejestrowanie z ewidencji UDT kotła wodnego o mocy 11,63 MW, zmniejszyła  się z sześciu do pięciu liczba eksploatowanych kotłów wodnych  a  łączna moc zainstalowana w źródle uległa obniżeniu do 46,43 MW.

         W październiku 2010 r. Decyzją Prezydenta Miasta Krosna został zatwierdzony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę instalacji ORC dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Projekt zakładał wybudowanie bloku kogeneracyjnego składającego się z kotła na olej termalny (opalanego biomasą) i turbogeneratora ORC, którego celem jest produkcja ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, przy wykorzystaniu paliwa odnawialnego (biomasy), spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu, następnie po uzyskaniu wszelkich koniecznych pozwoleń, w lipcu 2011 r. na terenie istniejącej ciepłowni „Łężańska” przy ul. Sikorskiego 19 rozpoczęto budowę elektrociepłowni biomasowej. W  lutym 2013 r. rozpoczęto eksploatację nowej instalacji, a łączna moc zainstalowana w źródle ciepła - Ciepłowni „Łężańska” zwiększyła się do 53,146 MW.

Ogólna charakterystyka

        Oddział Energetyki Cieplnej w Krośnie wchodzi w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jednym z zakładów prowadzących działalność podstawową przedsiębiorstwa zgodnie z udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesjami:

 • na wytwarzanie ciepła - Nr WCC/258/407/U/2/98/EB
 • na przesyłanie i dystrybucję ciepła -Nr PCC/271/407/U/2/98/EB
 • na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE - Nr WEE 1333/407/W/OKR/2009/JI

 

         Energia cieplna wytwarzana w Ciepłowni „Łężańska” w całości jest wykorzystywana na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla mieszkańców miasta Krosna.
Energia elektryczna wytwarzana w odnawialnym źródle energii - bloku ORC, jest wykorzystywana w części do zasilania urządzeń ciepłowni, a pozostała ilość odsprzedawana lokalnemu operatorowi systemu elektroenergetycznego.

Dodatkowo OEC w Krośnie  prowadzi działalność w zakresie:

 •  wykonywania prac konserwacyjno-remontowych, mających na celu utrzymanie niezawodności pracy źródła i sieci cieplnej ;
 • wydawania warunków technicznych podłączeń do miejskiej sieci cieplnej;
 • opiniowania i uzgadniania dokumentacji technicznej z zakresu ciepłownictwa;
 • przyłączania do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, spełniających warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia;
 • wykonawstwa sieci ciepłowniczej .


Ponadto, prowadzi ciągle działania na rzecz:

 • stałego doskonalenia metod obsługi klienta,
 • poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego;
 • systematycznej poprawy sprawności energetycznej źródła energii cieplnej i systemu ciepłowniczego poprzez stosowanie nowoczesnej technologii ;
 • systematycznego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych zatrudnionych w zakładzie pracowników.

 

OEC posiada nowocześnie wyposażone laboratorium analityczne pozwalające na bieżące badanie parametrów węgla oraz biomasy : wartości opałowej, zawartości popiołu, wilgoci
i siarki. Badanie tych parametrów daje pewność, że stosowane  w ciepłowni paliwo odpowiada ściśle warunkom jakie musi spełniać pod względem ochrony środowiska.

Stanowisko Kierownika Zarządzającego OEC pełni mgr inż. Damian Hanus

Ciepłownia "Łężańska"

    Głównym źródłem ciepła Oddziału Energetyki Cieplnej w Krośnie jest Ciepłownia „Łężańska" zlokalizowana na wschodnich obrzeżach miasta przy ul. Sikorskiego 19,
o łącznej mocy zainstalowanej 53,146 MW, wyposażona w:

1) pięć kotłów wodnych, opalanych węglem o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 46,43 MW, w tym:

 • jeden kocioł typu WR- 4,8 o mocy 4,8 MW - zmodernizowany w  roku 2004 
 • jeden kocioł typu WR-10   o mocy 11,63 MW
 • trzy kotły typu WR-10 o mocy 10,0 MW - zmodernizowane w latach 2006 - 2007

 

Modernizacja kotła wykonana w roku 2004 miała głównie na celu przystosowanie parametrów kotła do pracy w okresie letnim na potrzeby centralnej wody użytkowej i przyniosła wymierne efekty ekonomiczne polegające na zmniejszeniu zużycia miału węglowego, energii elektrycznej oraz obniżeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Zakres modernizacji trzech kotłów WR-10, wykonanej w latach 2006-2007 był taki sam i polegał na zmniejszeniu mocy cieplnej każdego z kotłów do 10 MW, oraz na modernizacji urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Na projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006, zakład pozyskał dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2) blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany w 100 % biomasą 

 • moc cieplna zainstalowana - 6,716 MW
 • moc elektryczna zainstalowana - 1,400 MW

Podstawowe prace wykonane w ramach budowy bloku kogeneracyjnego :

 •  Zainstalowanie zespołu kotła na olej termalny opalanego biomasą wraz z układem magazynowania i transportu biomasy;
 • Zainstalowanie turbogeneratora ORC wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • Wykonanie układów pomocniczych elektrociepłowni;
 • Modernizacja części instalacji technologicznych w istniejącej ciepłowni spowodowana nowym rozwiązaniem produkcji energii cieplnej;
 • Wykonanie rurociągów technologicznych, napowietrznych między istniejącą ciepłownią a projektowaną elektrociepłownią.

 

Urządzenia technologiczne bloku zostały wyposażone w komputerowe układy nadzoru i sterowania, a także systemy zdalnego monitoringu i diagnostyki, co pozwala praktycznie na ich
„bezobsługową” pracę.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
   

Komin - ważny element instalacji spalania

         Charakterystycznym elementem ciepłowni, widzianym z wielu części miasta jest stalowy komin. Dotychczasowy, zaprojektowany w latach 70-tych na docelową moc źródła ciepła 70 MW-  liczył ponad 70 m i miał średnicę 1,9 m.Przeprowadzona w 2010 r. przebudowa komina pozwoliła na dostosowanie jego parametrów do obecnej, mniejszej mocy kotłowni i polegała na demontażu górnej części trzonu komina i montażu nowego o średnicy 1,7 m , do wysokości 52 m.
Konstrukcja trójnogu, który wspiera komin nie uległa zmianie, została jedynie poddana zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Wysoki na ponad 50 m komin stanowi przeszkodę lotniczą jest więc wyposażony w specjalne oznakowanie i oświetlenie.


Ze względu na konieczność wydłużenia planowanego czasu eksploatacji, zostało zaprojektowane i wykonane ocieplenie zewnętrzne przewodu z wełny mineralnej wraz  z płaszczem z blachy ocynkowanej. Żywotność nowego komina szacuje się na 25 lat.


Odpowiednio dobrany i eksploatowany komin stanowi gwarancję bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania całej instalacji, przekłada się na  skuteczniejszą ochronę środowiska, wpływa na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawia sprawność energetyczną urządzeń .


Stanowisko Kierownika Ciepłowni "Łężańska" pełni  mgr inż. Jerzy Ćwięka

Komin
Kocioł WR-4,8
Pulpit sterowniczy...

Sieć ciepłownicza

Energia cieplna dostarczana jest do odbiorców za pomocą sieci cieplnej - wykonanej w technologii napowietrznej, kanałowej i preizolowanej - zlokalizowanej na terenie miasta Krosna, której długość wynosi 25,8 km, w tym ponad 12  km stanowi sieć w systemie rur preizolowanych.


Sieć ciepłownicza przesyła wodę grzewczą o parametrach 140/70 st. C do węzłów cieplnych, których zadaniem jest dostosowanie jej parametrów do potrzeb instalacji wewnętrznych w obsługiwanych obiektach.

Węzły cieplne dzielą sie na:

 • grupowe; osługujące klilka budynków, przetwarzające parametry wody sieciowej do potrzeb odpowiadajacych wewnęrznym instalacjom grzewczym (najczęściej zlokalizowane w odrębnych budynkach tzw. wymiennikowniach),
 • indywidualne; zlokalizowane w obsługiwanych budynkach. 

Ponadto węzły cieplne możemy podzielić na jednofunkcyjne - pracujące tylko na potrzeby centralnego ogrzewania -  i dwufunkcyjne - pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Obecnie montowane węzły cieplne są nowoczesnymi, kompaktowymi urzadzeniami o wysokiej sprawności wyposażonymi w automatykę pogodową - dostosowujacą parametry wody grzewczej do warunków zewnętrznych - i szereg elementów regulacyjnych optymalizujacych pracę sieci cieplnej i wewnętrznych instalacji grzewczych. 

Prawie 100% obsługiwanych przez OEC węzłów cieplnych pracuje w systemie zdalnego monitoringu, umożliwiającym podgląd parametrów pracy na monitorze komputera i pozwalajacym na natychmiastowe reakcje na ewentualne nieprawidłowości w ich pracy.

Kierownikiem Działu Utrzymania Ruchu Ciepłowni Sieci i Wymiennikowni jest inż. Andrzej Półchłopek

Portale społecznościowe

Adres OEC

Oddział Energetyki Cieplnej
Sikorskiego 19
38-400 Krosno
tel.
13 43 22 193,
13 47 48 276,
 

Kamera PSZOK Krosno

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito