x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2017-08-24

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza MPGK Krosno Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017 spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krośnie 38-400 ul. Fredry 12, KRS 0000038218.
1.    Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe są zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową, finansową, jak też wynik finansowy Spółki i grupy kapitałowej.
2.    Pisemne oferty należy składać w terminie do 08 września 2017 r., w siedzibie MPGK Krosno Sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Fredry 12, woj. podkarpackie (w sekretariacie Zarządu Spółki pokój nr 1) w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu do Spółki) w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie: Dla Rady Nadzorczej MPGK Krosno Sp. z o.o. "Oferta na badanie sprawozdań finansowych za 2017 rok -Nie otwierać.” Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
3.    Informacje o firmie potrzebne do złożenia oferty zainteresowani oferenci mogą uzyskać od Głównego Księgowego Spółki (tel. /013/ 47-48-365 w godz. od 8-14).
4.    Oferta powinna zawierać:
a)    informacje o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie wraz z charakterystyką prawną oferenta, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, informacji o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
b)    zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
c)    opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę (doświadczenie w branży w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta),
d)    oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym /Dz.U. z 2017r. poz. 1089 z późn. zm./ zawierające klauzulę o treści wskazanej w art. 74 ust. 2 tej ustawy.
e)    cenę za badanie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki wraz z raportem z badania tego sprawozdania oraz o badanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
f)    informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
g)    wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, a także terminu przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdań finansowych,
h)    projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w ofercie.
 
5.    Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2018 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.
6.    Zakończenie badania  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.
7.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2017r. w siedzibie Spółki.
8.    Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na postawie umowy regulującej ich współpracę.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krośnie 38-400 ul. Fredry 12, KRS 0000038218.
1.    Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe są zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową, finansową, jak też wynik finansowy Spółki i grupy kapitałowej.
2.    Pisemne oferty należy składać w terminie do 08 września 2017 r., w siedzibie MPGK Krosno Sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Fredry 12, woj. podkarpackie (w sekretariacie Zarządu Spółki pokój nr 1) w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu do Spółki) w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie: Dla Rady Nadzorczej MPGK Krosno Sp. z o.o. "Oferta na badanie sprawozdań finansowych za 2017 rok -Nie otwierać.” Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
3.    Informacje o firmie potrzebne do złożenia oferty zainteresowani oferenci mogą uzyskać od Głównego Księgowego Spółki (tel. /013/ 47-48-365 w godz. od 8-14).
4.    Oferta powinna zawierać:
a)    informacje o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie wraz z charakterystyką prawną oferenta, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, informacji o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
b)    zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
c)    opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę (doświadczenie w branży w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta),
d)    oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym /Dz.U. z 2017r. poz. 1089 z późn. zm./ zawierające klauzulę o treści wskazanej w art. 74 ust. 2 tej ustawy.
e)    cenę za badanie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki wraz z raportem z badania tego sprawozdania oraz o badanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
f)    informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
g)    wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, a także terminu przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdań finansowych,
h)    projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w ofercie.
 
5.    Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2018 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.
6.    Zakończenie badania  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.
7.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2017r. w siedzibie Spółki.
8.    Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na postawie umowy regulującej ich współpracę.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Portale społecznościowe

2018-04-20

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito