x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2017-12-06

Unijne miliony na gospodarkę odpadami.

Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II- Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi podpisano w dniu 30 listopada br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Ze strony MPGK Krosno Sp. z o.o. umowę podpisali Prezes Zarządu Janusz Fic oraz Dyrektor ds. Finansowych Zdzisław Syzdek. NFOŚiGW w Warszawie reprezentowali Z-ca Prezesa Zarządu Roman Wójcik,  Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego Janusz Topolski.
Zawarta umowa przewiduje dofinansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie 35,3 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 64 mln zł.

Inwestycja realizowana będzie w mieście Krośnie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów posiadającym status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zarządzanej i eksploatowanej przez MPGK Krosno Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina Miasta Krosna.

Jest to inwestycja niezwykle ważna dla Regionu, instalacja obsługiwać będzie 20 Gmin zamieszkanych przez ok. 250 tys. osób. Gminy które przystąpiły do projektu to: Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Korczyna, Krościenko-Wyżne, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Bukowsko, Komańcza, Dydnia, Rymanów, Wojaszówka, Besko, Zarszyn, Jedlicze.

Gminy te zawarły porozumienia z Miastem Krosno i tym samym przekazały swoje zadania z zakresu zagospodarowania odpadów. Taka współpraca gmin była niezbędnym warunkiem dla pozyskania dofinansowania ze środków UE.

Projekt przewiduje modernizację części mechanicznej oraz biologicznej instalacji. Zrealizowany zostanie także nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zakupione zostaną niezbędne maszyny i urządzenia do obsługi poszczególnych części instalacji. Duży nacisk położono na wykorzystanie nowoczesnych i sprawdzonych technologii, zgodnych z wymaganiami BAT zapewniających oczyszczanie powietrza poprocesowego, automatyzację pracy instalacji a przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji dla otoczenia.

Głównym celem Projektu jest dostosowanie systemu zagospodarowania odpadów na terenie Obszaru objętego projektem do wymogów prawa unijnego i krajowego, poprzez wdrożenie technologii optymalizujących przetwarzanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami (w pierwszej kolejności wydzielenie frakcji nadających się do recyklingu, w drugiej kolejności wydzielenie frakcji w celu odzysku energetycznego, w trzeciej kolejności stabilizacja przed składowaniem).

W ramach Projektu przewiduje się również działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz promowaniu przygotowania odpadów do ponownego użycia, w tym zarówno działania inwestycyjne (jak budowa nowoczesnego PSZOK ze ścieżką edukacyjną, punktem napraw / przygotowania do ponownego użycia, punktem przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu), jak też działania edukacyjne i informacyjne obejmujące cały Region gospodarowania odpadami komunalnymi.

Duży nacisk położony będzie na wyeliminowanie uciążliwości Zakładu dla otoczenia w szczególności uciążliwości zapachowych. Znaczne środki zostaną bowiem przeznaczone dla zapewnienia prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w zamkniętych obiektach i reaktorach z oczyszczaniem powietrza po tych procesach za pomocą biofiltrów.

- Najlepsze rozwiązania w gospodarce odpadami to współdziałanie gmin i pozyskanie środków unijnych na inwestycje. Cieszę się bardzo, że w  naszym regionie udało się taki projekt przygotować i jako jeden z pierwszych w kraju pozyskać dofinansowanie na jego realizację w obecnej perspektywie finansowej. Co prawda umowę o dofinansowanie tego projektu podpisała nasza Spółka ale prawdziwymi beneficjentami tej pomocy będą mieszkańcy Miasta Krosna oraz gmin, które przystąpiły do współpracy. Dzięki tej dotacji to właśnie mieszkańcy będą mogli liczyć w przyszłości na niższe opłaty za odpady. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy  podjęli decyzję o przystąpieniu do naszego projektu. Bez takiej współpracy gmin nie byłoby żadnej szansy na wsparcie unijne dla takiego projektu - powiedział Janusz Fic Prezes MPGK Krosno.

Projekt realizowany będzie do połowy 2021r. Koszt całkowity inwestycji to ponad 64 mln zł, dofinansowanie ze środków UE wyniesie ponad 35,3 mln zł.

Portale społecznościowe

2018-10-17

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito