x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
ŚRODKI UNIJNE TO DLA NAS ABSOLUTNY PRIORYTET

Wzrost kapitału...
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. MPGK Krosno pozyskało ponad 150 mln zł (netto) z budżetu Wspólnoty na realizację kluczowych inwestycji i rozwój spółki. Środki unijne znacząco wpłynęły też na wzrost kapitału własnego firmy, który obecnie wynosi 128 357 700 zł i w stosunku do 2004 r. wzrósł o ponad 46 mln zł.

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otworzyło przed takimi spółkami jak MPGK – Krośnieński Holding Komunalny olbrzymie szanse na pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój i realizację ważnych społecznie oraz infrastrukturalnie inwestycji. Dofinansowania, jakie od 2004 r. do 2020 r. MPGK Krosno pozyskało na działalność statutową, wynoszą łącznie ponad 150 mln zł.
Możliwość pozyskiwania i korzystania z funduszy unijnych uznaliśmy za absolutny priorytet. Pozwala nam to myśleć realnie o projektach, o których bez takiego wsparcia nie moglibyśmy nawet marzyć. Dostosowaliśmy do tego również naszą strukturę organizacyjną, tworząc holding komunalny – mówi Janusz Fic, prezes MPGK – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.
W pierwszej perspektywie finansowej (2004-2006) z budżetu UE spółka pozyskała 1,3 mln zł (netto) na modernizację miejskiej ciepłowni „Łężańska”. W kolejnej, na lata 2007-2013, udało się już otrzymać dofinansowania w wysokości ponad 55 mln zł (netto), realizując za nie cztery istotne projekty. Unijne pieniądze otrzymały wówczas wnioski z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej. Za pozyskane dofinansowania spółka wybudowała m.in. elektrownię biogazową, zakupiła kocioł na biomasę do elektrociepłowni „Łężańska”, a także zmodernizowała częściowo preizolowaną sieć ciepłowniczą. Wielkie możliwości rozwojowe otworzyła przed spółką ostatnia perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020. Wartość pozyskanych dofinansowań dla inwestycji i projektów realizowanych przez MPGK Krosno wynosi ponad 90 mln zł (netto). Wśród zrealizowanych i realizowanych obecnie zadań są takie projekty jak np. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, czy budowa kolejnego kotła na biomasę w elektrociepłowni „Łężańska”.
Pozyskiwanie środków unijnych jest dla spółki bardzo ważne i warunkuje szereg zaplanowanych przez nas i przez miasto Krosno inwestycji. Nasze usługi rozwijamy nie kosztem ich prywatyzacji ani nie kosztem mieszkańców, tylko w oparciu o środki zewnętrzne z zachowaniem własności i kontrolą samorządu nad tymi działalnościami – wyjaśnia Janusz Fic. – Pieniądze, jakie MPGK dostało z budżetu  Unii Europejskiej pracują teraz dla mieszkańców i dla środowiska – podkreśla prezes MPGK-KHK.


MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA TERENIE KROSNA

UKŁADANIE RUR...
STRUKTURA SIECI...
WYKONYWANE SĄ PRACE...
ODTWORZONY TEREN PO...
ODTWORZONY TEREN PO...
WYKONYWANIE WYKOPÓW POD...
UKŁADANIE RUR...
WYKONYWANIE WYKOPÓW POD...
UKŁADANIE RUR...
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

W bieżącym roku na terenie miasta zrealizowanych jest 5 zadań związanych z rozbudową bądź też modernizacją sieci ciepłowniczych. Łącznie długość nowych sieci wynosi 4,79 km co stanowi 16% aktualnie eksploatowanych sieci przez Spółkę. Łączny koszt zadań: 9.726.370 zł (netto). Dzięki tym inwestycjom istotnie zostaną obniżone straty ciepła w sieci ciepłowniczej oraz zwiększy się bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło na terenie miasta.
Na inwestycje te pozyskano łącznie: 5.169.600 zł (netto) wsparcia ze środków UE.

Poniżej przedstawiamy informację  nt. zaawansowania poszczególnych zadań.

1) Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. F. Czajkowskiego do ul. A. Lewakowskiego w Krośnie wraz z kanalizacją teletechniczną.

Wykonawcą zadania jest Firma: TERMORES Sp. z o.o., Rzeszów

Wartość umowy:  1.763.000,00 zł (netto) w tym:
a) część ciepłownicza:
netto 1.700.000,00 zł
b) część teletechniczna:
netto 63 000,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2019 r.
Wartość poniesionych nakładów wg stanu na dzień  31.07.2019r.: 1.586.700,00 zł (netto)

Zakończono wszystkie prace technologiczne, trwają roboty odtworzeniowe, całkowite zakończenie zadania jest planowane do połowy września 2019r. Nowe przyłącza zostały wykonane do budynków mieszkalnych i biurowych, łącznie do 8 obiektów, o mocy 675 kW.

2) Przebudowa sieci cieplnej wraz z budową kanalizacji teletechnicznej: ul. Armii Krajowej (0,39 km)

Wykonawca zadania firma: TERMORES Sp. z o.o. z Rzeszowa.
Wartość zadania: 497 000,00 zł (netto)
Termin zakończenia zadania: wrzesień 2019r.

Zakończono wszystkie prace technologiczne trwają roboty odtworzeniowe, całkowite zakończenie zadania jest planowane do połowy września 2019 r.
Wartość poniesionych nakładów wg stanu na dzień  31.07.2019r.: 447 190,00 zł (netto)

3) Przebudowa sieci cieplnej wraz z budową kanalizacji teletechnicznej: ul. Wojska Polskiego (1,72 km).

Wykonawca zadania konsorcjum w składzie:

•    Novum Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz, Krosno
     Lider Konsorcjum,
•    Isoplus Polska Sp. z o. o., Katowice - Członek Konsorcjum.

Wartość zadania: ul. Wojska Polskiego  - 2.900.851,54 zł (netto)
Termin zakończenia zadania:  wrzesień 2020 r.
Wykonano odcinek od skrzyżowania Wojska Polskiego  i Boh. Westerplatte do bu-dynku przy ul. Podchorążych 23 i budynku Wojska Polskiego 59, trwają prace przy Szkole nr-14, kontynuowane będą roboty wzdłuż ul. Wojska Polskiego.Do realizacji w przyszłym roku przewidziane są odcinki od ul. Wojska Polskiego w rejonie Szkoły do ul. Staszica w rejonie Banku PKO S.A. oraz łącznik między ul. Wojska Polskiego  a ul. Oficerską.

Wartość poniesionych nakładów wg stanu na dzień  31.07.2019r.: 599 530,62 zł (netto)

4) Przebudowa sieci cieplnej na ul. Grodzkiej i ul. Piastowskiej wraz z budową  kanalizacji teletechnicznej  (0,6 km).
 
Wykonawca zadania konsorcjum w składzie:
•    Novum Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz, Krosno-
     Lider Konsorcjum,
•    Isoplus Polska Sp. z o. o., Katowice - Członek Konsorcjum.

Wartość zadania ul. Grodzka i Piastowska - 647.051,27 zł (netto)
Wg harmonogramu roboty będą wykonywane w przyszłym roku, całkowite zakończenie zadania jest planowane na wrzesień  2020r.

5) Przebudowa sieci cieplnej wraz z budową kanalizacji teletechnicznej  na  Osiedlu Traugutta.

Wykonawca zadania: TERMORES Sp. z o. o. z Rzeszowa.
Termin realizacji inwestycji: sierpień 2019r.
Wartość inwestycji: 2.747.000 zł (netto)

Do 12 sierpnia zostaną zakończone wszystkie prace technologiczne, większość terenu jest odtworzona, całkowite zakończenie zadania jest planowane do końca sierpnia 2019r. Wartość poniesionych nakładów wg stanu na dzień  31.07.2019r.: 2 019 700,00 zł (netto).


PONAD 70 MILIONÓW ZŁ NA INWESTYCJE. REKORDOWY ROK DLA SPÓŁKI

Nakłady inwestycyjne
Pozyskane dotacje
Otrzymane dofinansowania
Nowy PSZOK przy ul....
Widok na PSZOK oraz...
W elektrociepłowni...
Modernizacja...
Instalacje...
Nowa siedziba przy ul....
Rozbudowany Zakład...
Rok 2020 był rekordowy dla Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego pod względem wydatków na inwestycje. Wartość inwestycji zrealizowanych w ub. roku przez Spółkę, mimo pandemii Covid-19 i lockdownu w kraju, wyniosła ponad 70 mln zł. Efektem poniesionych nakładów są m.in. zmodernizowana i rozbudowana instalacja przetwarzania odpadów, nowy kocioł biomasowy, nowoczesny PSZOK, nowa siedziba Spółki, zhermetyzowana oczyszczalnia, a także kolejne instalacje fotowoltaiczne.

Rok 2020, mimo że pandemiczny, okazał się rekordowy pod względem wartości inwestycji zrealizowanych przez Krośnieński Holding Komunalny. Spółce udało się zakończyć kilka dużych i znaczących dla Miasta Krosna oraz jego mieszkańców inwestycji, których wartość została oszacowana na ponad 70,5 mln zł.

Rekordowe wydatki to efekt wielu lat pracy nad różnymi projektami w naszej Spółce oraz kumulacji ich realizacji w roku 2020. Rekordowa wysokość nakładów inwestycyjnych to również efekt naszych aktywnych działań w celu pozyskiwania finansowania, w formie dotacji, na realizowane przedsięwzięcia o charakterze nie tylko już miejskim, ale często też regionalnym – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Zrealizowane zadania inwestycyjne oraz pozyskane dotacje są bez wątpienia dużym sukcesem naszej Spółki oraz naszych pracowników, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują nad wieloma różnymi projektami. Dzięki realizowanym przez naszą Spółkę projektom mieszkańcy mogą liczyć na zdecydowanie wyższy standard usług – dodaje prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

***

Największe nakłady inwestycyjne zostały zaangażowane w Zakład Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej, gdzie zmodernizowana i rozbudowana została część mechaniczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz wybudowana została całkiem nowa instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów. Wartość nakładów w 2020 r. to blisko 36 mln zł, przy czym wartość całkowita inwestycji to ok. 86 mln zł. Dodatkowo, przy ZUO powstał nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na którego budowę Spółka przeznaczyła w ub. roku blisko 2,3 mln zł, przy całkowitej wartości nakładów ok. 6 mln zł. Dopełnieniem inwestycji zrealizowanych w 2020 r. dla potrzeb Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów był zakup nowego sprzętu oraz specjalistycznych maszyn do obsługi instalacji przetwarzania odpadów oraz rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 650 kW na zrekultywowanej części składowiska.

Inwestycje w Oddziale Energetyki Cieplnej przy ul. Sikorskiego wyniosły ogółem w 2020 r. ponad 11 mln zł, z czego blisko 7 mln zł wydatkowano w ub. roku na budowę nowego kotła biomasowego, który stał się nowym źródłem ekologicznego ciepła dla Krosna. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ok. 10 mln zł. Kluczowym przedsięwzięciem, na które Spółka wydała ponad 2 mln zł, była przebudowa sieci c.o. w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Grodzkiej i Piastowskiej. W ub. roku rozpoczęta została również budowa nowej magistrali c.o., łączącej ul. Lewakowskiego i ul. Tysiąclecia, na co Krośnieński Holding Komunalny przeznaczył już ok. 800 tys. zł.

W ramach działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ponad 4 mln zł Spółka zainwestowała w 2020 r. w trwającą modernizację Oczyszczalni Ścieków, gdzie wybudowany został m.in. nowy reaktor biologiczny oraz dokonano szeregu przedsięwzięć związanych z pełną hermetyzacją procesów prowadzonych w oczyszczalni w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowych tego obiektu. Ponadto, Spółka zainwestowała ponad 2 mln zł w rozdział kanalizacji ogólnospławnej na os. Tysiąclecia, blisko 3,4 mln zł w budowę nowego zbiornika do magazynowania wody przy ul. Okrzei oraz ok. 2 mln zł w zakup specjalistycznego samochodu WUKO, do czyszczenia kanalizacji. Przy Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie wybudowana została natomiast instalacja fotowoltaiczna o mocy 125 kW.

W 2020 r. zakończyła się również budowa nowego budynku administracyjnego Spółki przy ul. Fredry 12, na którą w minionym roku Holding przeznaczył ok. 4 mln zł.

Pierwotny plan inwestycyjny zakładał wydatki na poziomie 77 mln zł, ale ostatecznie został zweryfikowany do 70 mln zł. Przez rozwój pandemii, niepewność na rynku pracy, trudność w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i technologicznych nastąpiły problemy w płynnym prowadzeniu inwestycji, szczególnie przy modernizacji Oczyszczalni Ścieków – mówi Jan Guzik, dyrektor ds. technicznych w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym.

Mimo korekt, które w ciągu 2020 r. pojawiły się w planie inwestycyjnym Spółki, miniony rok i tak był rekordowy pod względem wydatków inwestycyjnych w porównaniu do poprzednich kilkunastu lat. Jak tłumaczy Robert Wulw, kierownik działu inwestycji w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym – Zweryfikowany plan inwestycyjny na 2020 i tak o 10 milionów przekraczał rekordowy do tej pory pod tym względem rok 2012, w którym Spółka wydała na inwestycje ponad 60 milionów złotych. To pokazuje, że dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy, ambitny plan inwestycyjny na 2020 rok udało się zrealizować w niemal 100%.

***

Rok 2020 był rekordowy dla Spółki także pod względem wartości pozyskanych dotacji, które wyniosły w sumie ok. 42,5 mln zł. Dodatkowo do tej sumy dochodzą środki krajowe, z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Rzeszowie, ok. 8,5 mln zł tzw. pożyczek preferencyjnych zwrotnych, z których część będzie mogła być w przyszłości, pod koniec spłacania, umorzona. W porównaniu do ostatnich 10 lat jest to najwyższa kwota, przekraczająca o 10 mln zł rekordowy dotychczas pod tym względem rok 2012, kiedy to Spółka pozyskała ponad 32 mln zł dotacji.

Największe wsparcie finansowe Spółka otrzymała na modernizację i rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w ramach realizacji projektu – Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap, na budowę nowego kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, czyli trwającą modernizację Oczyszczalni Ścieków.

Poziom pozyskanych przez Spółkę dotacji jest efektem konsekwentnej, wieloletniej strategii realizacji programu inwestycyjnego przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Uzupełnieniem dotacji ze środków UE są głównie pożyczki preferencyjne ze środków NFOSiGW w Warszawie. Bardzo ważnym źródłem finansowania są również pożyczki preferencyjne ze środków WFOSiGW w Rzeszowie – tłumaczy Zdzisław Syzdek, dyrektor ds. finansowych i członek zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Rekordowa wysokość nakładów inwestycyjnych, rozliczonych dotacji oraz pożyczek i kredytów to ogromny sukces Spółki, ale przede wszystkim sukces całego zespołu i wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację tak ogromnych przedsięwzięć, z korzyścią „dla mieszkańców i dla środowiska” – dodaje.

Ilość i wysokość dotacji pozyskanych przez Spółkę to efekt wielu lat pracy wyspecjalizowanych podmiotów oraz sztabu zaangażowanych ludzi. To w 2020 r. na konto Spółki wpłynął setny milion pozyskanych środków unijnych. – Rok 2020 był rokiem szczególnym jeśli chodzi o skalę pozyskania środków unijnych dla Spółki w ujęciu historycznym – potwierdza Krzysztof Ronowski, specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE oraz kierownik Zespołu ds. Finansowych i Realizacji Projektu JRP w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym. I dodaje: – Wszyscy pracownicy naszej Spółki oraz współpracujące z nami firmy mają swój wkład w skuteczność naszych działań i z tak mocną ekipą realizacja ambitnych zadań to czysta przyjemność.

***

Plany inwestycyjne na rok 2021 są równie ambitne. Wartość zaplanowanych inwestycji szacowana jest na poziomie ok. 39-40 mln zł. Zakończenie trwającej modernizacji Oczyszczalni Ścieków pochłonie ok. 6 mln zł, budowa placu kompostowni przy ZUO – również ok. 6 mln zł, budowa sieci ciepłowniczej na os. Szczepanika – ok. 2 mln zł, a ok. 3 mln zł kosztować będzie budowa kolejnych instalacji fotowoltaicznych.


Zapraszamy do obejrzenia relacji z podpisania umowy na sieci ciepłownicze

Modernizacja sieci ciepłowniczych w Krośnie

W ostatnim czasie MPGK Krosno Sp. z o.o. rozpoczęła realizację kolejnego etapu wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki mającego na celu wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

W dniu 9 października 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska”

Wartość inwestycji brutto: 6.600.786,00 zł
Wartość inwestycji netto:   5.370.700,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.560.000,00 zł.

Na realizację tego Projektu MPGK Krosno Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 3.009.600,00 zł. Dofinansowanie stanowić będzie 66% wydatków kwalifikowanych.
W ramach Projektu zostanie zmodernizowane 2,71 km sieci cieplnej.
Wartość inwestycji z umowy na dofinansowanie szacowana była na podstawie kosztorysów.
Wartość inwestycji z umowy przetargowej jest niższa co oznacza tańszą realizację zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonieni zostali wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych etapów inwestycji tj:

1.Modernizację sieci cieplnej w ulicy Armii Krajowej (0,39 km) wykona firma: TERMORES Sp. z o.o.
z Rzeszowa.
Wartość zadania brutto: 611.310,00 zł.
Wartość zadania netto: 497.000,00 zł,
Termin zakończenia zadania: wrzesień 2019.

2. Modernizację sieci cieplnej w ulicach Wojska Polskiego (1,72 km), Grodzkiej i Piastowskiej (0,6 km) wykona konsorcjum w składzie:
•    Novum Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz,
ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno-Lider Konsorcjum,
•    Isoplus Polska Sp. z o. o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice - Członek Konsorcjum.

Modernizacji  sieci cieplnej w ulicach Wojska Polskiego
Wartość brutto zadania 3.568.047,39 zł
Wartość netto zadania wyniesie: 2.900.851,54 zł.

Modernizacji sieci cieplnej w ul. Grodzkiej i Piastowskiej
Wartość brutto zadania: 795.873,06 zł
Wartość netto zadania wyniesie 647.051,27 zł.

Łączna wartość drugiego etapu inwestycji
Wartość tego zadania brutto: 4.363.920,45 zł.
Wartość tego zadania netto 3.547.902,81 zł.  Termin zakończenia zadania: wrzesień 2020.


W dniu 6 marca 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach POIiŚ 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: Osiedle Traugutta”.

Wartość inwestycji brutto: 5.357.474,10 zł
Wartość inwestycji netto : 4.355.670,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3.600.000 zł.

Na realizację tego zadania Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2.160.000,00 zł. Dofinansowanie stanowić będzie 60% wydatków kwalifikowanych.
W ramach Projektu zostanie zmodernizowane 2,08 km sieci cieplnej.
Termin realizacji inwestycji: od sierpnia 2018 r. do sierpnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę – Firma TERMORES Sp. z o. o. z Rzeszowa.

Wartość brutto tego zadania wg. umowy zawartej z wykonawcą wyniesie 3.378.810 zł.
Wartość netto wyniesie 2.747.000 zł.

Zakres robót wykonany w 2018r. będzie wynosi 59% całego zadania.  Pozostały zakres robót będzie zrealizowany od kwietnia do sierpnia 2019r.

Po zrealizowaniu powyższych inwestycji zostanie zmodernizowane i wykonane w nowoczesnej technologii łącznie 4,79 km sieci ciepłowniczych co stanowi 15,5% długości całej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Krosna. Po zrealizowaniu tych inwestycji modernizacyjnych długość sieci preizolowanej będzie wynosić 21,36 km co stanowić będzie blisko 70%.

- Spółka dokłada wszelkich starań aby przy realizacji inwestycji minimalizować uciążliwość dla mieszkańców. Inwestycje zostały podzielone na etapy co spowoduje szybką i sprawną wymianę starej sieci na nową. Po uporządkowaniu i oddaniu do eksploatacji danego odcinka sieci, prace są rozpoczynane na kolejnym odcinku. Przerwy w dostawie ciepłej wody są ograniczone do niezbędnego minimum. Wymiana całej sieci cieplnej zapewni zmniejszenie strat ciepła na sieci a w przyszłości większy komfort dla naszych odbiorców.- powiedział Prezes MPGK Krosno Sp. z o.o. - Janusz Fic.


Podpisanie Umowy dofinanowania inwestycji

W dniu 9 października 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, inwestycji polegającej na modernizacji odcinków sieci ciepłowniczej.

Ze strony MPGK Krosno Sp. z o.o. umowę podpisali Prezes Zarządu Janusz Fic oraz Dyrektor ds. Finansowych Zdzisław Syzdek. Ze strony NFOŚiGW w Warszawie umowę podpisali Zastępcza Prezesa Zarządu Artur Michalski oraz Anna Pintowska-Bryłka – p.o. Głównego Księgowego.

Wzajemne przekazanie Umów nastąpiło w obecności przedstawicieli Departamentu Energii NFOŚiGW w Warszawie.

Koszt całkowity projektu wynosi 6 600 786,00 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 560 000,00 zł netto.

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 3 009 600,00 zł netto.

Projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska”, jest kolejnym z etapów, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Przedmiotowy Projekt obejmuje modernizację sieci cieplnej, polegającej na zamianie technologii sieci kanałowej na sieć preizolowaną w rejonie ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Grodzkiej, Piastowskiej w Krośnie.

Łączna długość sieci ciepłowniczej, będącej przedmiotem Projektu, po modernizacji wyniesie ok. 2, 71 km i będzie składać się z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN25 do 2xDN250

Zastąpienie sieci ciepłowniczej kanałowej, siecią preizolowaną, oznacza zmniejszenie strat ciepła na sieci a globalnie, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i emisji spalin do atmosfery. Są to cele ekologiczne tej inwestycji, kolejne „cegiełki” wpisujące się w budowę niskoemisyjnej gospodarki, niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej, czystszego środowiska naturalnego z którego codziennie wszyscy korzystamy.

Zgodnie z wymogami POIiŚ 2014-2020, cele  projektu wpływające na zmniejszenie emisyjności gospodarki, określono wskaźnikami:

1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 5 284,04 (GJ/rok)

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 333,59 (tony równoważnika CO2)

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. realizowany będzie do końca 2020r.


Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito