x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Cel i zakres Projektu

Głównym celem Projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Miejskiej Krosno oraz gospodarki ściekowej Gminy Miejsko-Wiejskiej Iwonicz-Zdrój.
W ramach Projektu realizacja działań inwestycyjnych odbyła się na terenie czterech Gmin:
- Gminy Miejskiej Krosno
- Gminy Miejsko-Wiejskiej Iwonicz-Zdrój
- Gmina Wiejska Miejsce Piastowe
- Gminy Miejsko-Wiejskiej Rymanów
Na terenie Gminy Rymanów, zlokalizowany jest Zakład Uzdatniania Wody w Sieniawie, który został zmodernizowany.
Na terenie Gminy Miejsce Piastowe znajdują się przepompownie ścieków, które również zostały zmodernizowane.

W ramach projektu wykonano:
- budowę 3,35 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krosno,
- modernizację 23,27 km sieci kanalizacji sanitarnej (w tym: 14,98 km na terenie Gminy Krosno oraz 8,29 km na terenie Gminy Iwonicz Zdrój),
- modernizację 14,85 km głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krosno,
- modernizację oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krosno,
- modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie, zlokalizowanej nad zbiornikiem wodnym „Besko”.

W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap” zrealizowano 11 zadań:
1. Budowa elektrowni biogazowej
2. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki - I etap wraz z przebudową sieci wodociągowej
3. Budowa kanalizacji sanitarnej - Krosno, ul. Popiełuszki
4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Iwoniczu-Zdroju
5. Hermetyzacja otwartych zbiorników osadu wraz z filtrami biologicznymi do neutralizacji odorów
6. Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Krośnie
7. Budowa kanalizacji sanitarnej - Krosno, ul. Wisze
8. Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej
9. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej o dużej awaryjności
10. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie
11. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki - II etap wraz z przebudową sieci wodociągowej

 

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków przyczyniła się do osiągnięcia określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych oraz ograniczyła liczbę bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzanie ścieków bezpośrednio do ziemi. Przyczyniło się także do wzrostu stopnia skanalizowania obszaru objętego Projektem, a tym samym lepszego przystosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. oraz prawa polskiego.
Zwiększenie stopnia skanalizowania oraz modernizacja systemu odprowadzania ścieków przyczyniło się tym samym do ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Okres realizacji Projektu

Termin rozpoczęcia projektu 12.03.2007r.
Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania)  31.12.2013r.

Finansowanie Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wartości wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie:

Wartość projektu brutto – 115 044 886,00  PLN
w tym VAT – 20 520 933,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu – 58 907 327,51 PLN
Wysokość dofinansowania 85%
Wysokość dotacji
50 071 228,38 PLN

Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie

W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przetargów, w projekcie pojawiły się oszczędności. W związku z powyższym w dniu 15.01.2013r. został podpisany aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie. Aneks zawiera zmianę wartości Projektu i kwoty dofinansowania. Nie zmienia się procent dofinansowania – nadal jest to 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Watrtości wynikające z Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie:

Wartość projektu brutto – 97 547 550,76 PLN
w tym VAT – 17 676 956,51 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu – 49 568 668,83 PLN
Wysokość dofinansowania 85%
Wysokość dotacji – 42 133 368,51 PLN
 

 

Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie

Po zakończeniu rzeczowym realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna-I etap” przyszedł czas na „podliczanie”. Łączne wydatki w ramach I etapu programu wyniosły 94.434.205,60 zł. Uwzględniając lukę finansową przyjętą do wniosku o dofinansowanie, wsparcie z Unii Europejskiej wyniosłoby 40,1 mln zł. Jednakże na wniosek MPGK Krosno Sp. z o.o. Ministerstwo Środowiska wyraziło zgodę na aktualizację studium wykonalności Projektu oraz przyjęcie wyliczonej nowej luki finansowej. Dzięki temu wzrosła wartość dofinansowania o kwotę 2,8 mln zł., do łącznej wysokości 42.923.333,81 zł. W dniu 19.03.2015r. został podpisany aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, zawierający nowe wartości Projektu wraz z jego wyższym dofinansowaniem. Procent dofinansowania nie uległ zmianie i pozostał na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ostateczne wartości Projektu wynikające z Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie:

Wartość projektu brutto – 94 434 205,60 PLN
w tym VAT – 17 088 450,81 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu – 50 498 039,78 PLN
Wysokość dofinansowania 85%
Wysokość dotacji do kwoty 42 923 333,81 PLN

 

Dopłata do oprocentowania kredytu udzielonego przez PKO BP SA

Dopłata do oprocentowania kredytu bankowego przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kredyt inwestycyjny w wysokości 26.500.000,00 zł. udzielony przez PKO BP S.A.


Dopłata do oprocentowania kredytu bankowego wynosi 3% w skali roku.
Okres naliczania dopłat: od dnia 01.03.2011r. do dnia 31.12.2020r.
Maksymalna łączna kwota dopłat: do 5.115.551,50 zł.

--------------------------------------------------------------

Zmiana wartości kredytu bankowego

oraz wysokości dopłat do oprocentowania kredytu bankowego

W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przetargów dla zadań realizowanych w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap” pojawiły się oszczędności. W związku z powyższym nie było konieczności uruchamiania całej kwoty kredytu w wysokości 26.500.000,00 zł. W dniu 09.09.2014r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy kredytu zmieniający wysokość udzielonego kredytu do kwoty 21.979.874,43 zł.

W wyniku zmiany wartości udzielonego kredytu nastąpiła zmiana w umowie o dopłaty do oprocentowania kredytu, udzielonej przez NFOŚiGW w Warszawie. Maksymalna kwota dopłat wynosi 3.742.433,19 zł.

Portale społecznościowe

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito