• 13 474 84 00
 • 13 474 83 20
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności


Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki

Rada Nadzorcza MPGK Krosno Sp. z o.o. zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach:

rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz 2022 spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie 38-400 ul. Fredry 12, KRS 0000038218.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie ustawowe:
 • jednostkowego sprawozdania finansowego rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie sprawozdania z badania;
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie sprawozdania z badania;
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
 1. Pisemne oferty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2021 r., w siedzibie MPGK Krosno Sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Fredry 12, woj. podkarpackie (w Biurze Obsługi Klienta) w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu do Spółki) w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie: Dla Rady Nadzorczej MPGK Krosno Sp. z o.o. "Oferta na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 - Nie otwierać.” Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
 2. Informacje o firmie potrzebne do złożenia oferty zainteresowani oferenci mogą uzyskać od Głównego Księgowego Spółki (tel. /013/ 47-48-365 w godz. od 8-14).
 3. Oferta powinna zawierać:
 4. informacje o firmie audytorskiej (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie wraz z charakterystyką prawną oferenta, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, informacji o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
 5. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 6. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę (doświadczenie w branży w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem),
 7. oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym /t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.1415 z późn. zm./ zawierające klauzulę o treści wskazanej w art. 74 ust. 2 tej ustawy.
 8. cenę (odrębnie za każdy rok obrotowy) za badanie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sporządzenie sprawozdania z badania,
 9. informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
 10. wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, a także terminu przedstawienia sprawozdania z badania,
 11. projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w ofercie.
   
 12. Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.
 13. Zakończenie badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.
 14. Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.
 15. Zakończenie badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.
 16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 września 2021 r. w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Warto odwiedzić

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Numer stacjonarny:
13 47 48 314

Zaloguj się do e-BOK

 

 

Logo KHK pion

Dane adresowe

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

tel: 13 474 84 00
       13 474 83 20

fax: 13 474 86 20

email: poczta@khk.krosno.pl

Inspektor ochrony danych:

Karol Franus

IOD@khk.krosno.pl

Biuro Obsługi Klienta

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00-17:00,
wtorek-piątek: 7:00 -16:00,
soboty, niedziele: nieczynne

tel: 13 474 83 16
       13 474 83 60
      
785 008 316

email: bok@khk.krosno.pl

eKrosno

Strona przygotowana w ramach projektu pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Image
© MPGK 2023