• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty

dofinansowane


Image
Image

Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap

Opis projektu

Zakres Rzeczowy

Projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” realizowany był w ramach współpracy 28 samorządów, które zawarły stosowne porozumienia z Gminą Miasto Krosno i na ich mocy powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Swoim zasięgiem projekt objął około 350 tys. mieszkańców południowej części województwa podkarpackiego, tj. gmin: Besko, Brzozów, Bukowsko, Cisna, Chorkówka, Domaradz, Dukla, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Komańcza, Miasto Krosno, Krościenko Wyżne, Lesko, Lutowiska, Miejsce Piastowe, Olszanica, Rymanów, Sanok, Miasto Sanok, Tarnowiec, Wojaszówka, Zagórz i Zarszyn.

Realizacja tego projektu i pozyskanie wielomilowych dofinansowań było możliwe dzięki współpracy 28 samorządów. Efektem tej współpracy i zawartych porozumień jest efektywny system zagospodarowania odpadów, który udało się nam stworzyć dla wszystkich mieszkańców tej części województwa podkarpackiego. Inwestycje realizowane w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej, przenoszą nas na inny poziom w zakresie zagospodarowania odpadów i świadomości ekologicznej. Dziękuję kolegom samorządowcom za zaufanie i wspólną realizację tego projektu – mówi Piotr Przytocki, prezydent miasta Krosna.

Celem projektu zrealizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. było m.in. dostosowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych do wymogów prawa unijnego i krajowego, a także zwiększenie strumienia odpadów kierowanych do procesów ponownego użycia, recyklingu i odzysku oraz zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych do składowania. Projekt obejmował również działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz promowania przygotowania odpadów do ponownego użycia, w tym działania inwestycyjne, edukacyjne i informacyjne.

Modernizacja i rozbudowa instalacji

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym projektu była rozbudowa i modernizacja części mechanicznej instalacji oraz budowa całkowicie nowej, w pełni hermetycznej, części biologicznej. Wszystko po to, by Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie pracowało w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, nie było uciążliwe zapachowo dla mieszkańców i otoczenia, a także spełniało obowiązujące normy, standardy i wymagania środowiskowe. Nadrzędnym celem było efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostarczanych do instalacji z Miasta Krosna oraz 27 okolicznych gmin.
Nadzór inwestorski nad całością prac związanych z kompleksową modernizacją instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w imieniu Holdingu pełnił Inżynier Kontraktu, którym była firma SAFEGE S.A.S.
Od początku realizacji inwestycji napotkaliśmy problemy zarówno organizacyjne, wynikające z konieczności skoordynowania prac działających jednocześnie czterech wykonawców robót na stale czynnej i użytkowanej sortowni odpadów, jak również techniczne, związane z koniecznością zamontowania nowej technologii w istniejącej hali, a także z wykonaniem nowej nawierzchni drogowej na placu wokół niej. Sprawne i skuteczne zrealizowanie tej części inwestycji było możliwe dzięki profesjonalizmowi wykonawców i ogromnemu zaangażowaniu przedstawicieli Użytkownika i Zamawiającego. Podobne wrażenia mam w odniesieniu do realizacji zarówno PSZOK, jak i kompostowni, gdzie współpraca z wykonawcami robót układała się bardzo dobrze, pomimo występowania również złożonych problemów technicznych. Dziękuję moim kolegom i koleżankom z zespołu Inżyniera za owocną i konstruktywną współpracę, przekazuję wyrazy uznania i podziękowania zarówno dla Inwestora, jaki Wykonawców zaangażowanych w rozbudowę i modernizację tej niesłychanie ważnej dla regionu inwestycji – mówi Witold Nekanda Trepka, Inżynier Kontraktu z firmy SAFEGE S.A.S.

Zautomatyzowanie mechanicznej części instalacji

Dzięki realizacji projektu zmodernizowana i rozbudowana została mechaniczna część instalacji. W ramach zrealizowanych inwestycji powstała w dużej mierze zautomatyzowana sortownia odpadów, usprawniająca proces sortowania i maksymalizująca odzysk surowców. Infrastruktura tej części instalacji wyposażona została w nowoczesny system wentylacji do oczyszczania powietrza, który sprawił, że praca obiektu stała się neutralna dla otoczenia. Nowa linia sortownicza, wyposażona w innowacyjne technologie, zwiększyła nie tylko moce przerobowe instalacji, ale też poprawiła jakość i zwiększyła ilość odzyskiwanych surowców wtórnych. Zastosowane na linii technologie oraz optoseparatory i pozostałe urządzenia, w tym separator balistyczny i separator metali żelaznych oraz nieżelaznych, pozwalają „odzyskać” z dostarczonych do instalacji odpadów niemal wszystkie surowce, które nadają się do recyklingu.

Zastosowana w RCO technologia sprawia, że obecnie pracownicy jedynie kontrolują automatyczny system segregowania odpadów oraz „doczyszczają” odpady w specjalnych kabinach sortowniczych.

Zmodernizowana linia wprowadziła automatyczny system segregowania odpadów oraz zwiększyła efektywność i skuteczność pracy całej instalacji. Praca instalacji ukierunkowana została na maksymalizowanie odzysku i segregację odpadów, a także usprawnienie procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz na ilość wydzielanych frakcji materiałowych. Instalacja to pracuje już od kilku miesięcy i praca ta potwierdza, że był to dobry kierunek modernizacji. Zwiększyliśmy ilości przetwarzanych odpadów ale przede wszystkim istotnie zwiększyliśmy odzyski surowcowe i materiałowe z dostarczanego do naszej instalacji strumienia odpadów – wyjaśnia Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wykonawcą modernizacji i rozbudowy mechanicznej części instalacji była firma Sutco Polska Sp. z o.o. z Katowic.

– Realizacja naszego zadania, którym było wykonanie zautomatyzowanej linii w istniejących uwarunkowaniach było dużym wyzwaniem dla naszej firmy. Cieszymy się jednak, że wszystkie wymagania postawione nam przez Inwestora zostały spełnione. Zastosowana technologia sortowania wpisuje się w aktualne trendy w Europie i na świecie, była wcześniej wielokrotnie sprawdzona, została dostosowana do potrzeb Regionu Krośnieńskiego i jesteśmy przekonani, że będzie służyć Zakładowi i Regionowi przez wiele lat oraz pomoże w uzyskiwaniu zakładanych celów maksymalizacji odzysku surowców – mówi Adam Jurkiewicz, pełnomocnik i prokurent firmy Sutco-Polska Sp. z o.o.

Hermetyzacja części biologicznej instalacji

W ramach projektu powstała całkowicie nowa, wybudowana od podstaw, część biologiczna instalacji. Składa się ona z 22 hermetycznych bioreaktorów, w których procesy biologicznego przetwarzania odpadów, tj. stabilizacji, kompostowania i biosuszenia, prowadzone są w warunkach tlenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii. Instalacja wyposażona została w system hermetyzacji procesów oraz w płuczkę wodną i biofiltr do oczyszczania powietrza poprocesowego, które pozbawione zostało uciążliwości zapachowych.

W nowej instalacji przetwarzana jest wyłącznie frakcja biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebrane odpady zielone i biodegradowalne, z których Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie produkuje kompost ogrodniczy dostępny dla mieszkańców.

Zależało nam bardzo na wyeliminowaniu jakichkolwiek uciążliwości procesów biologicznych prowadzonych dla otoczenia, stąd postawiliśmy przed wykonawcą tego zadania wysokie wymagania. Dzisiaj już po kilku miesiącach pracy tej instalacji mogę powiedzieć, że się nam to udało. Praca instalacji jest w pełni efektywna, a hermetyczna instalacja w połączeniu z systemem oczyszczania powietrza po procesach biologicznych wyeliminowały jakiekolwiek uciążliwości naszej instalacji dla otoczenia. To jest nasz duży sukces i bardzo się z tego cieszę – podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę AK Nova Sp. z o.o. z Poznania.

Technologia zastosowana przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów została w całości opracowana i wdrożona przez polskich inżynierów i jest efektem 20-letniego doświadczenia spółki AK Nova na rynku inwestycyjnym gospodarki odpadami – wyjaśnia Andrzej Bednarek, prezes zarządu AK Nova.

Nowoczesny i funkcjonalny PSZOK

Na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powstał również nowoczesny, przestronny i przyjazny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jego funkcjonalność i organizacja pracy umożliwia oddawanie około 20 różnych frakcji odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez mieszkańców Krosna. Infrastrukturę PSZOK uatrakcyjnia dodatkowo ekologiczna ścieżka edukacyjna, przeznaczona do zajęć plenerowych i warsztatów promujących ideę selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, a także tzw. strefa napraw i wydawania rzeczy używanych, które nie straciły wartości użytkowej i mogą być dalej używane.

Zależało nam na tym, aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był wizerunkową inwestycją całego projektu. Jest to obiekt, z którego korzystają na co dzień  mieszkańcy Krosna i chcieliśmy, aby było to miejsce zachęcające do świadomej dbałości o środowisko i do efektywnej segregacji odpadów. Nasz punkt pracuje już od ponad roku i myślę, że ocena jego pracy jest pozytywna. Potwierdzeniem tego jest bardzo duży przyrost ilości mieszkańców, którzy korzystają z naszych usług oraz ich pochlebne opinie – mówi Dorota Kornasiewicz, kierownik Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie.

Wykonawcą krośnieńskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych była firma KPB – Budownictwo.

Nowy sprzęt i maszyny

W ramach zrealizowanego projektu Regionalne Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Krośnie zostało doposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, który dodatkowo usprawnia pracę instalacji, zarówno w jej części mechanicznej, jak i biologicznej. Na potrzeby zmodernizowanej i rozbudowanej instalacji zakupiono m.in.: rozdrabniacz odpadów, wielogabarytowych, rozdrabniacz odpadów zielonych, przerzucarkę bramową do kompostu, ładowarkę kołowo-teleskopową, ładowarkę kołowo-czołową, dwa samochody ciężarowe typu hakowiec, a także wózek widłowy, cztery ładowarki kołowe, rozrywarkę worków do bioodpadów oraz przesiewacz do kompostu i stabilizatu, czyli tzw. sito gwiaździste. Kupiony został również pojazd do zamiatania oraz mycia dróg i placów.

Finansowanie Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym dotacja do zmiany  klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Wartości wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie wraz z późniejszymi aneksami:

Koszt realizacji Projektu – 105.884.154,22 PLN (brutto)

Kwota wydatków kwalifikowalnych – 68.026.291,82 PLN (netto)

Wysokość dofinansowania 85% wydatków kwalifikowalnych

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich – 57.822.348,04 PLN (netto)

Projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego - I etap”, poza dofinansowaniem z Unii Europejskiej, MPGK Krosno Sp. z o.o. realizuje również w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowana wysokość pożyczki wynosi ok. 18,7 mln zł.

Cele i planowane efekty Projektu

Celem szczegółowym Projektu jest zwiększenie strumienia odpadów kierowanych do procesów ponownego użycia, recyklingu (zarówno recyklingu organicznego selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów jak i sortowaniu odpadów z grupy PMTS) i odzysku, zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz zagwarantowanie osiągania wymaganych w kolejnych latach poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, do czego przyczynić się ma przetwarzanie odpadów komunalnych w RIPOK wykorzystującej nowoczesne i sprawdzone technologie, zgodne z:wymaganiami BAT, przepisami UE i krajowymi.

Wskaźniki produktu:

1. Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami – szt. 1.

2. Liczba przebudowanych sortowni – szt. 1.

3. Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów – szt. 1.

4. Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – szt. 1.

5. Liczba wybudowanych kompostowni – szt. 1.

6. Liczba wybudowanych obiektów służących przygotowaniu odpadów do ponownego użycia – szt. 1.

7. Liczba wybudowanych obiektów służących zapobieganiu powstawaniu odpadów komunalnych – szt. 1.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

1. Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów: 25 000,00 Mg/rok

2. Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów: 336 511,00 osoby

3. Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów: 67 000,00 Mg/rok

Realizacja Projektu pozwoli na osiągnięcie mocy przerobowych oraz jednocześnie zapewni rezerwy (w zakresie części mechanicznej – możliwość pracy na trzeciej zmianie roboczej) umożliwiającej obsługę większości Regionu na okoliczność pełnienia przez Instalację roli instalacji zastępczej (tj. w przypadku postoju/awarii innych instalacji obsługujących Region). Ponadto Przedsięwzięcie zaplanowano w taki sposób aby umożliwić w przyszłości jego rozbudowę, gdyby pojawiła się potrzeba zwiększenia ilości obsługiwanych gmin.

W ramach Projektu przewiduje się również działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz promowaniu przygotowania odpadów do ponownego użycia, w tym zarówno działania inwestycyjne (jak budowa nowoczesnego PSZOK ze ścieżką edukacyjną, punktem napraw / przygotowania do ponownego użycia, punktem przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu, jak też działania edukacyjne i informacyjne.

Linki
Aktualności
Zgłaszanie nieprawidłowości

Warto odwiedzić