• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski i formularze

Płatności za usługi

Uruchomienie Polecenia zapłaty (zgoda na obciążanie rachunku)

Krótki opis
Polecenie zapłaty, to usługa pozwalająca na automatyczne inicjowanie płatności za otrzymane faktury z tytułu świadczenia przez MPGK w Krośnie Sp. z o.o. usług (np. zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków) wprost z rachunku bankowego Odbiorcy usług. Celem polecenia zapłaty jest usprawnienie dokonywania powtarzających się płatności, przy czym ich kwota oraz częstotliwość nie ma znaczenia. Dostawca usług będzie nadal dostarczał faktury dla Odbiorcy usług za świadczone usługi, a Bank będzie odpowiadał za terminowe regulowanie opłat za świadczone usługi. W ramach polecenia zapłaty na Odbiorcy usług ciąży jedynie obowiązek zapewnienia odpowiednich środków na rachunku bankowym.

Wymagane dokumenty
Wypełniony odpowiednio formularz udzielenia zgody na obciążanie rachunku drogą polecenia zapłaty. Zgoda powinna zawierać: dane osobowe płatnika, numer rachunku bankowego płatnika, unikatowy numer ID Odbiorcy usług (wskazany jest każdorazowo na fakturze, który identyfikuje Odbiorcę usług) oraz podpis płatnika - posiadacza rachunku zgodny z wzorem złożonym w banku.

Miejsce złożenia dokumentu
Placówka Banku Odbiorcy usług, a następnie Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12

Opłaty
Przyjmowany formularz udzielenia zgody na opłacanie faktur drogą polecenia zapłaty przyjmowany jest bez opłat.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175)

Pliki do pobrania:
zgoda_na_obciazanie_rachunku_10-2020.pdf

 

 

Odwołanie Polecenia zapłaty (cofnięcie zgody na obciążanie rachunku)

Pozostałe sprawy

Upoważnienie do uzyskania informacji o należnościach

Krótki opis
Odbiorca usług (Klient) możne udzielić upoważnienia innej osobie w celu uzyskania przez nią informacji w zakresie aktualnego jego stanu zadłużenia z tytułu świadczonych mu usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków, numeru wystawionej faktury VAT za świadczone usługi oraz innych, ale niezbędnych informacji służących do uregulowania należności za świadczone usługi wynikające z zawartej umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o.

Wymagane dokumenty
W celu realizacji takiego upoważnienia osoba upoważniona winna wylegitymować się posiadanym dokumentem tożsamości

Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12

Opłaty
Bez opłat.

Podstawa prawna
W tym przypadku stosowane są również Przepisy wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 r.

Informacje
Udzielenie takiego upoważnienia wymaga zachowania formy pisemnej. Upoważnienie to nie stanowi jednak pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Odbiorcą usług. Informujemy, że dla ułatwienia Odbiorca usług możne także: - korzystać z elektronicznego biura obsługi Klienta "e-BOK" rejestrując się na stronie: https://ebok.ekrosno.pl/ , - złożyć dyspozycję polecenia zapłaty, - otrzymać fakturę w formie elektronicznej tzw. "e-faktury".

Pliki do pobrania:
upowaznienie_10-2020.pdf

Zmiana danych adresowych Odbiorcy usług
Odwołanie zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej tzw. "e-faktury"

Rejestracja do "eBOK"

Rejestracja do elektronicznego biura obsługi Klienta "eBOK"

Krótki opis
Korzystając z „eBOK” Odbiorca usług otrzymuje łatwy i szybki całodobowy dostęp do swojego indywidualnego konta bez konieczności wychodzenia z domu, a po zarejestrowaniu się do „eBOK” uzyskuje wgląd do historii zużycia wody oraz salda rozliczeń za świadczone usługi. Odbiorcy usług otrzymają dodatkowo dostęp do podglądu wystawionych im wcześniej e-faktur. Z "eBOK" może skorzystać osoba korzystająca z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dostarczania energii cieplnej oraz usług internetowych na podstawie pisemnej umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wymagane dokumenty
Ostatnia rozliczeniowa faktura VAT wystawiona Odbiorcy usług przez Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

Miejsce złożenia dokumentu
Dowolne miejsce z czynnym dostępem do internetu. Wystarczy skopiować  odnośnik: https://ebok.ekrosno.pl/#/security/register

Opłaty
Korzystanie z konta jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Termin i załatwienie
Na bieżąco.

Podstawa prawna
Rejestrując się do "eBOK" Odbiorca usług musi poznać obowiązujący Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta /eBOK/ w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje
Podczas rejestracji Odbiorca usług musi podać swój numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców swój numer NIP. Podaje także swój adres e-mail. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik ustala swoje indywidualne hasło składające się z minimum 8 znaków, zawierające przynajmniej 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę lub znak specjalny (z wyłączeniem polskich znaków).

Pliki do pobrania:
regulamin_ebok.pdf

Usługi dodatkowe

Dowóz wody beczkowozem

Krótki opis
W przypadku chęci napełnienia małych zbiorników wody wolnostojących (np. basenu ogrodowego) i braku możliwości dostępu do źródła wody czerpalnej można skorzystać z usługi dowozu wody beczkowozem.

Wymagane dokumenty
Wypełniony prawidłowo przez Zleceniodawcę wniosek o dowóz wody beczkowozem na wskazaną posesją.

Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12

Opłaty
Cena za dowóz wody ujęta została w Cenniku usług dodatkowych. Należy pamiętać, że w cenę usługi wliczony jest: - koszt dojazdu beczkowozu (uzależniony od ilości kilometrów przebytych przez beczkowóz, liczony od miejsca jego wyjazdu z bazy MPGK Krosno Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 do miejsca docelowego, czyli wskazanej przez Klienta w zleceniu posesji i z powrotem do bazy MPGK Krosno Spółka z o.o.), - jednorazowa opłata ryczałtowa, - ilość dostarczonej wody.

Termin i załatwienie
Usługa wykonywana jest w dni robocze i uzależniona od liczby przyjętych wcześniej zleceń. Termin dowozu można ustalić z Dyspozytorem ruchu pod numerem telefonu: 13 47 48 386.

Informacje
Maksymalna jednorazowa ilość wody jaką może pomieść zbiornik beczkowozu wynosi 4,7 m3. W sprawach związanych z dowozem wody beczkowozem należy się kontaktować z Dyspozytorem pod numerem telefonu 13 47 48 386.

Pliki do pobrania:
wniosek_o_dowoz_wody_beczkowozem.pdf
cennik_uslug_dodatkowych_2023

Sprzedaż wody pobranej przez Klienta własnym transportem

Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków

Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Krótki opis
Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być rozwiązana przez Odbiorcę usług za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenia można dokonać w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej. Należy w tym celu złożyć pisemne oświadczenie (wniosek) w siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. lub przesłać go listem poleconym, przy czym należy nadmienić, że: 1) termin wypowiedzenia umowy rozpoczyna swój bieg w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano wypowiedzenia tej umowy, 2) po upływie już terminu wypowiedzenia umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. może wstrzymać świadczenie usług do nieruchomości dotychczasowego Odbiorcy usług, jeżeli w okresie wypowiedzenia umowy, inna osoba posiadająca tytuł prawny do tej nieruchomości nie zawrze analogicznie takiej umowy.

Wymagane dokumenty
Pismo lub czytelnie wypełniony wypełniony wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków podpisany przez Odbiorcę usług. W przypadku, kiedy na posesji zainstalowany jest wodomierz dołączamy do wniosku protokół zdawczo-odbiorczy zainstalowanego tam wodomierza. Protokół taki musi być obustronnie podpisany przez dotychczasowego Odbiorcę usług oraz z drugiej strony przez osobę, która przejęła tą nieruchomość z zainstalowanym wodomierzem i chce korzystać z usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków.

Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12

Opłaty
Bez opłat

Termin i załatwienie
Zgodnie z terminem wskazanym przez dotychczasowego Odbiorcę usług we wniosku o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Podstawa prawna
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW obowiązujące w MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ – KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Jest to Załącznik nr 3 do Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków stanowiący integralną jej część, przedkładany Odbiorcy usług przed zawarciem umowy.

Informacje
Do dnia rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Odbiorca winien uregulować wszystkie należności z tytułu świadczonych mu usług przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o.. W przypadku, kiedy Odbiorca usług rozwiązując tą umowę zmienia swój adres do korespondencji (np. bo opuszcza dotychczasowe swoje miejsce zamieszkania w wyniku zbycia nieruchomości) winien podać nowy adres do doręczania korespondencji, na który Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o.,może jeszcze wysłać ostatnią fakturę rozliczeniową lub korespondencję w tej sprawie.

Pliki do pobrania:
Wniosek_o_rozwiazanie_umowy_na_wode_i_scieki.pdf
protokol_zdawczo-odbiorczy_wodomierza_10-2020.pdf

Sporządzenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie przyłacza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej
Uzyskanie warunków technicznych dotyczących sposobu instalacji wodomierza dodatkowego.
Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków
Zgłoszenie włączenia do sieci nowo wybudowanego przyłącza wod.-kan. i zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza
Złożenie oświadczenia dotyczącego rozliczania w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
Zmiana (przerejestrowanie) Odbiorcy usług dostawy wody i/lub odbioru ścieków i zawarcie z nim nowej umowy

Usługi związane z dostępem do internetu

Rozwiązanie umowy o oświadczenie usługi dostępu do Internetu

Krótki opis
Umowa o oświadczenie usługi dostępu do Internetu zawarta lub przekształcona na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Odbiorcę usług za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenia można dokonać w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej. Należy w tym celu złożyć pisemne oświadczenie (wniosek) w siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. lub przesłać go listem poleconym, przy czym należy pamiętać że, termin wypowiedzenia umowy rozpoczyna swój bieg w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano wypowiedzenia tej umowy. W przypadku zerwania przez Klienta umowy zawartej na czas określony Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. może domagać się zwrotu przyznanej Klientowi ulgi zależnej od czasu trwania umowy.

Wymagane dokumenty
Pismo lub czytelnie wypełniony wniosek o rozwiązanie umowy o oświadczenie usługi dostępu do Internetu

Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12

Podstawa prawna
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 1 września 2008 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o. z dnia 27.03. 2013r., Nr 12/2013

Pliki do pobrania:
wniosek_o_rozwiazanie_umowy__na_internet_10-2020.pdf

Zawarcie umowy na usługi dostępu do internetu - dla Klientów Biznesowych z wykorzystaniem technologii światłowodowej

Warto odwiedzić