• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty

dofinansowane


Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.ekrosno.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Krośnieński Holding Komunalny.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować, można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 474 83 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny w Krośnie – Biuro Obsługi Klienta (BOK) ul. Fredry 12:

- przy ul. Fredry 12 zlokalizowane jest Biuro Obsługi Klienta (BOK) dostępne dla interesantów

- przed budynkiem znajduje się parking dla klientów z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

- budynek posiada możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich na poziomie parteru

- pomieszczenia dla klientów zlokalizowane są na poziomie parteru z bezprogowym dostępem bezpośrednio z zewnątrz budynku

- drzwi posiadają wymiary umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym przejazd wózka

- na parterze budynku można załatwić wszystkie sprawy z zakresu obsługi klienta korzystając z osoby wyznaczonej do udzielenia pomocy

- budynek nie posiada windy

- do budynku mogą wejść osoby z psem asystującym -nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub on-line.


Warto odwiedzić